• Lab Equipment
  • Analysis
  • Glassware
  • Plasticware
  • Lab Consumables
  • Life Sciences
  • Safety & Protection
  • Tools & Packings
  • General Items

Terms of Use

Terms of use:

Điều Khoản Sử Dụng:

 

SciLab Vietnam terms and conditions of online sales (“Terms”) by SCILAB VIETNAM CO., LTD (Company Registration No. 0314147846).

Các điều kiện và điều khoản sử dụng thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là "Điều khoản") của công ty TNHH SCILAB VIETNAM (Mã số thuế: 0314147846).

 

Scope

Phạm Vi Áp Dụng

 

ATTENTION: Please read these Terms carefully as they apply to orders submitted by you to SCILAB VIETNAM either online or over the phone for products and services available in the SCILAB VIETNAM website or SCILAB VIETNAM office (SCILAB VIETNAM CO., LTD). By ordering online or over the phone you confirm that you agree to these Terms governing such purchases.

CHÚ Ý: Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này vì chúng sẽ được áp dụng khi bạn tiến hành mua hàng và sử dụng dịch vụ của SCILAB VIETNAM thông qua website hoặc gọi điện trực tiếp đến văn phòng của chúng tôi. Khi đặt hàng nghĩa là bạn đã đồng ý các điều khoản có liên quan đến đơn hàng của bạn.

 

Prices and Delivery Charges

Giá Cả Và Chi Phí Giao Hàng

 

Prices and payment will be as specified in the SCILAB VIETNAM website, as determined when ordering online or over the phone. If applicable, SCILAB VIETNAM will list delivery charges as a separate line item on its invoices. Prices will include the applicable goods and services taxes as at the date that the order is accepted by SCILAB VIETNAM and the sale has been processed and concluded.

Giá cả lẫn phương thức thanh toán sẽ được liệt kê cụ thể trên website SCILAB VIETNAM và xác định khi đặt mua trực tuyến hoặc qua điện thoại. Chúng tôi sẽ liệt kê phí giao hàng thành một hàng riêng trên hóa đơn nếu có. Giá cũng sẽ bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ tại thời điểm SCILAB VIETNAM chấp nhận đơn hàng và việc bán hàng được xử lý và ký kết.

 

SCILAB VIETNAM reserves the right to change prices published on the SCILAB VIETNAM website at any time including, in respect of an order, at any time prior to acceptance of that order by SCILAB VIETNAM.

SCILAB VIETNAM có quyền điều chỉnh giá bán được công bố trên website SCILAB VIETNAM vào bất kỳ lúc nào, cho cả đơn hàng chưa được SCILAB VIETNAM chấp nhận.

 

SCILAB VIETNAM reserves the right to correct the price at any time prior to delivery where there has been a typographical or other error in the price. SCILAB VIETNAM will notify you of the corrected price. You may choose to pay the corrected price, however if you do not choose to pay the corrected price, then SCILAB VIETNAM will have the right to cancel your order without further obligation to you (other than to issue an appropriate refund or credit to your account, as may be applicable, if you have already paid).

SCILAB VIETNAM có quyền thay đổi giá bán khi chưa giao hàng một khi phát hiện thấy lỗi như lỗi đánh máy, ..... SCILAB VIETNAM sẽ thông báo cho bạn về giá đã được điều chỉnh. Bạn có thể chọn tiếp tục mua hàng và thanh toán với giá đã thay đổi, tuy nhiên nếu bạn không đồng ý thì SCILAB VIETNAM có quyền hủy đơn đặt hàng mà không cần sự đồng thuận của bạn (trong trường hợp đơn hàng đã được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thì SCILAB VIETNAM sẽ hoàn lại cho bạn theo phương thức thanh toán của SCILAB VIETNAM).

 

Prices quoted do not include installation and operation training. If you need assistance in installation and operation training, you can e-mail to us at info@scilab.vn.com or call our general line at 028-62924561 for help. Service charges will be quoted and to be paid prior to the installation and training.

Giá bán sẽ chưa bao gồm chi phí lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Nếu cần hỗ trợ lắp đặt và vận hành, bạn có thể gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ mail info@scilab.vn hoặc gọi vào số hotline 028-6292-4561. Phí dịch vụ sẽ được chúng tôi báo giá và bạn phải thanh toán trước khi chúng tôi tiến hành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.

 

Orders

Đặt Hàng

 

All orders are subject to acceptance by SCILAB VIETNAM. SCILAB VIETNAM will provide you with an order acceptance or rejection notice as soon as reasonably possible.

Tất cả các đơn đặt hàng đều phải được SCILAB VIETNAM đồng ý. SCILAB VIETNAM sẽ gửi cho bạn một thông báo chấp nhận hoặc từ chối đơn hàng sớm nhất có thể.

 

You will specify a delivery address within Vietnam, unless otherwise agreed.

Bạn phải cung cấp địa chỉ giao hàng trong lãnh thổ Việt Nam hoặc trừ khi có thỏa thuận khác.

 

SCILAB VIETNAM products purchased within Vietnam will only be shipped or delivered within Vietnam.

Sản phẩm của SCILAB VIETNAM chỉ bán và giao hàng tại nội địa Việt Nam.

 

Order Cancellation

Hủy Đơn Hàng

 

SCILAB VIETNAM reserves the right to cancel any accepted order prior to delivery at SCILAB VIETNAM's discretion in the event of any pricing error or any material error in connection with your order or other conditions published in the SCILAB VIETNAM relevant for your order, or if any further verification of your credit conditions or records so warrants. For the avoidance of doubt, SCILAB VIETNAM will not be responsible for any pricing error or any material error as described above. If you have already made payment and your order is cancelled, SCILAB VIETNAM will issue an appropriate refund or credit to your account, as may be applicable.

SCILAB VIETNAM có quyền hủy bất kỳ đơn hàng nào đã được chấp nhận trước khi giao hàng trong trường hợp phát hiện có sai sót về giá bán hay các điều kiện quan trọng khác liên quan đến đơn hàng hoặc điều kiện thanh toán của bạn. Để tránh nhầm lẫn, SCILAB VIETNAM sẽ không chịu trách nhiệm về các sai sót về giá bán hay các điều kiện mua bán quan trọng được mô tả bên trên. Trong trường hợp đơn hàng đã được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thì SCILAB VIETNAM sẽ hoàn lại cho bạn theo phương thức thanh toán của SCILAB VIETNAM).

 

Once you have submitted your order, it is final and binding upon you. Without prejudice to the above, in the event that you request a cancellation of your order or return of your product prior to delivery, SCILAB VIETNAM will consider your request but will have the absolute discretion to decide whether to allow the same. SCILAB VIETNAM’s decision will be final and no appeals will be entertained. In the event that SCILAB VIETNAM decides to allow your cancellation of the order or return of your product, SCILAB VIETNAM has the right to charge you a cancellation fee of fifteen percent (15%) of the value of the order.

Một khi bạn đã gửi đơn đặt hàng, đó là quyết định cuối cùng và ràng buộc bạn. Nếu không có bất kỳ điều kiện nào nêu trên, trường hợp bạn yêu cầu huỷ bỏ đơn đặt hàng hoặc trả lại sản phẩm trước khi chúng tôi giao hàng, SCILAB VIETNAM sẽ xem xét yêu cầu của bạn nhưng sẽ có toàn quyền quyết định và không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào. Trong trường hợp SCILAB VIETNAM quyết định cho phép hủy đơn hàng hoặc hoàn trả sản phẩm thì SCILAB VIETNAM có quyền tính phí hủy bỏ đơn hàng là mười lăm phần trăm (15%) trên tổng giá trị đơn hàng.

 

Payment

Thanh Toán

 

Payment for products is due prior to delivery of the product. Payment for services is due prior to the service requested and return of the serviced goods to you. Payment for services is due upon receipt of invoice. In any event you must make your payment in a form and at a time acceptable to SCILAB VIETNAM. Where you make your purchase relying on credit provided by a third party, any acceptance by SCILAB VIETNAM is subject to that third party providing credit to you. SCILAB VIETNAM is not bound to complete the order and has no liability to you in the event that that third party fails to provide sufficient credit for the purchase.

Đối với hàng hóa mới: Thanh toán trước khi giao hàng và chi phí sử dụng dịch vụ như lắp đặt, hướng dẫn vận hành. Đối với thiết bị sửa chữa: Thanh toán trước khi thiết bị được gửi trả lại. Trong bất kỳ trường hợp nào bạn phải thanh toán theo phương thức và thời gian mà SCILAB VIETNAM quy định. Khi bạn mua hàng mà dựa vào nguồn tài chính của đơn vị thứ 3, các điều kiện thanh toán và chấp nhận sẽ là giữa SCILAB VIETNAM với đơn vị cấp vốn đó. SCILAB VIETNAM sẽ không có trách nhiệm hoàn thành đơn hàng và dịch vụ trong trường hợp đơn vị thứ 3 không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ.

 

SCILAB VIETNAM may change credit or payment terms at any time if, in SCILAB VIETNAM's opinion, your financial condition, previous payment record or the nature of your relationship with SCILAB VIETNAM so warrants.

SCILAB VIETNAM có thể thay đổi các điều khoản và phương thức thanh toán bất cứ lúc nào tùy theo điều kiện tài chính, ghi nhận các khoản thanh toán trước đây hay dựa trên sự đảm bảo về mối quan hệ đối tác của bạn với SCILAB VIETNAM.

 

Title and Risk of Loss

Quyền Sở Hữu Hàng Hóa và Rủi Ro Không Mong Muốn

 

Title to products passes to you upon the later of full payment and delivery of the products. Risk of loss and damage pass to you upon delivery.

Bạn có quyền sở hữu hàng hóa sau khi thanh toán đầy đủ tiền hàng và phí giao hàng. Bạn có nguy cơ mất hàng và hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

 

Products Availability & Discontinuance

Hàng Có Sẵn và Hàng Ngưng Sản Xuất

 

Promotional offers and prices are for a limited time only, subject to the promotion terms & conditions. For the avoidance of doubt, the terms and conditions stated herein may be varied, altered or superseded (as the case may) in the event of any promotion or special deals, at SCILAB VIETNAM’s absolute discretion.

Giá cả và chương trình khuyến mãi chỉ trong một thời gian giới hạn nhất định, tùy theo điều kiện và điều khoản của chương trình khuyến mãi đó. Để tránh nhầm lẫn, các điều khoản và điều kiện mua bán được nêu ra ở đây có thể được điều chỉnh hoặc thay đổi (nếu có) tùy theo từng chương trình khuyến mãi hoặc có các thỏa thuận đặc biệt khác với SCILAB VIETNAM.

 

Availability of the products is limited, and products may not be available for immediate delivery. SCILAB VIETNAM reserves the right, without liability or prior notice, to revise or cease to make available any or all products. If there is any revision or cessation, SCILAB VIETNAM will contact you and will discuss what (if any) alternative products are available. You will have the option to cancel or amend your order. If you have already made payment and your order is cancelled, SCILAB VIETNAM will issue an appropriate refund or credit to your account, as may be applicable. If your order is amended and the purchase price changes, you will pay any additional amount due to SCILAB VIETNAM in accordance with the payment terms herein stated or SCILAB VIETNAM will issue an appropriate refund or credit to your account, as the case may require.

Hàng hóa trong kho có giới hạn nên chúng tôi có thể không giao hàng ngay được. SCILAB VIETNAM có trách nhiệm thông báo trước để sửa đổi số lượng hoặc có quyền ngưng cung cấp sản phẩm đó. Nếu có bất kỳ sửa đổi nào hay ngưng cung cấp, SCILAB VIETNAM sẽ liên hệ với bạn để cùng thảo luận những sản phẩm thay thế (nếu có). Bạn có quyền chọn hủy hoặc sửa đổi đơn hàng. Nếu bạn đã thanh toán rồi nhưng huỷ đơn hàng, SCILAB VIETNAM sẽ hoàn trả lại tiền. Nếu đơn hàng được sửa đổi và giá mua có thay đổi, bạn sẽ phải trả thêm các khoản chi phí phát sinh với các điều khoản thanh toán đã nêu trên hoặc SCILAB VIETNAM sẽ hoàn trả lại khoản tiền tương ứng theo phương thức thanh toán của chúng tôi tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

 

Warranty

Bảo Hành

 

All Equipment are covered by the applicable SCILAB VIETNAM limited 1 year warranty, according to the terms and limitations specified in the warranty statement bundled with such products. You may have other statutory rights.

Tất cả các thiết bị đều được bảo hành trong thời gian 1 năm của SCILAB VIETNAM, tuân theo các điều khoản và điều kiện nhất định trong phiếu bảo hành kèm theo của sản phẩm.

 

SCILAB VIETNAM does not warrant that the operation of products will be uninterrupted or error-free.

SCILAB VIETNAM không bảo đảm hoàn toàn rằng các thiết bị hoạt động mà không xảy ra sự cố hay lỗi kỹ thuật.

 

Protection of Personal Data

Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

 

You agree that any personally identifiable information you provide to us in connection with the SCILAB VIETNAM website may be dealt with by SCILAB VIETNAM in accordance with the terms specified in the SCILAB VIETNAM Privacy Statement available at SCILAB VIETNAM web pages.

Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến trang web SCILAB VIETNAM có thể được SCILAB VIETNAM xử lý theo các điều khoản được nêu trong Chính Sách Bảo Mật Riêng Tư SCILAB VIETNAM trên trang web của SCILAB VIETNAM.

 

You also agree that SCILAB VIETNAM may use personal information provided by you in order to conduct appropriate anti-fraud checks. Personal information that you provide may be checked against a credit reference or fraud prevention agency, which may keep a record of that information.

Bạn cũng đồng ý rằng SCILAB VIETNAM có thể sử dụng thông tin cá nhân do bạn cung cấp để tiến hành kiểm tra chống lừa đảo. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp có thể được kiểm tra và lưu giữ bởi cơ quan chức năng Việt Nam.

 

Governing Laws

Tranh Chấp

 

Any contract or dispute arising in connection with these Terms will be governed by the laws in force in VIETNAM.

Bất kỳ hợp đồng hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến các Điều khoản này sẽ được giám sát bởi luật pháp Việt Nam.