• Lab Equipment
  • Analysis
  • Glassware
  • Plasticware
  • Lab Consumables
  • Life Sciences
  • Safety & Protection
  • Tools & Packings
  • General Items

Privacy policy

WWW.SCILAB.VN (“the SCILAB VIETNAM Web site”) is owned and operated by SCILAB VIETNAM, SCILAB VIETNAM is committed to protecting your privacy. This Privacy Policy explains our data processing practices. By using the website, you consent unconditionally to the terms of this Policy. This Policy applies to users in Vietnam only. 

WWW.SCILAB.VN  được sở hữu và giám sát bởi SCILAB VIETNAM. SCILAB VIETNAM cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này giải thích các quy trình xử lý dữ liệu của chúng tôi. Khi sử dụng trang web, bạn đã đồng ý vô điều kiện với các điều khoản của Chính sách này. Và chính sách này chỉ áp dụng cho người dùng ở Việt Nam.

 

Information collected

Thu Thập Thông Tin

SCILAB VIETNAM collects the details provided by you on registration together with information we learn about you from your use of our service and your visits to our Website.

SCILAB VIETNAM thu thập thông tin chi tiết do bạn cung cấp khi bạn đăng ký trên web cùng với thông tin mà chúng tôi ghi nhận được về bạn khi bạn sử dụng dịch vụ và truy cập vào trang web của chúng tôi.


We collect information about you when you: 

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn khi bạn:

 

  • visit the Website, and other sites accessible from the Website;
  • truy cập vào Website và các trang website liên kết;

-          register with and buy products or services on the Website;

-          đăng ký, mua hàng hoặc dịch vụ trên website;

-          contact us eg in writing, call customer services

-          liên hệ với chúng tôi như viết mail hay gọi điện cho Bộ phận Dịch vụ Khách hàng.
 

We may supplement the information we collect about you with information we receive from within our company or other external agencies. This allows us to assess the accuracy of the information we hold about you in order to send you relevant offers and information. 

Chúng tôi có thể bổ sung thông tin của bạn thông qua thông tin chúng tôi thu thập được hoặc từ các đối tác khác. Điều này cho phép chúng tôi đánh giá mức độ chính xác thông tin mà chúng tôi có được.We may collect additional information in connection with your participation in any promotions or competitions offered by us and information you provide when giving us feedback. We also monitor customer traffic patterns and site use which enables us to improve the service we provide. 

Chúng tôi có thể bổ sung thêm thông tin của bạn qua các lần bạn tham gia vào các chương trình khuyến mãi. Ngoài ra, chúng tôi cũng giám sát số lần bạn sử dụng trang web để cải thiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

 

Security and Accuracy of Information 

An Toàn và Chính Xác Thông Tin
 

Please note that although no system of technology is completely safe, SCILAB VIETNAM has endeavored to take all reasonable measures to prevent and minimize risks of unauthorized access to, improper use and the inaccuracy of your information.

Xin lưu ý rằng không có một hệ thống nào là an toàn tuyệt đối, SCILAB VIETNAM đã nổ lực thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp để ngăn ngừa và giảm thiểu tối đa các truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích và sai thông tin của bạn.
 

You shall ensure that all personal detail provided to SCILAB VIETNAM is accurate at the point of submission and that SCILAB VIETNAM is kept abreast and updated of any change in your personal details. If for any reason you believe that your personal information lodged with SCILAB VIETNAM is inaccurate or if you would like to amend and reconfirm your personal information, you may do so by typing your name and identity card number on the registration page. 

Bạn phải cam kết rằng tất cả các thông tin cá nhân cung cấp cho SCILAB VIETNAM là chính xác tại thời điểm đăng ký và SCILAB VIETNAM được cập nhật và bổ sung bất kỳ thay đổi nào trong thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn thấy rằng thông tin mà bạn cung cấp cho SCILAB VIETNAM không chính xác nên bạn muốn sửa đổi và xác nhận lại thông tin của mình, bạn có thể vào trang đăng ký, nhập tên và số CMND để chỉnh sửa.

 

Use of your information 

Sử Dụng Thông Tin Của Bạn


SCILAB VIETNAM will use your information to provide and personalize its service. 
SCILAB VIETNAM will use your information to: 

SCILAB VIETNAM sẽ sử dụng thông tin của bạn để cung cấp và cá nhân hóa dịch vụ của mình.

SCILAB VIETNAM sẽ sử dụng thông tin của bạn để:

 

-          Manage and improve the Website

-          Quản trị và hoàn thiện trang web

-          Administer and operate your account;

-          Quản lý và vận hành tài khoản của bạn;

-          Tell you important changes to the “Website” and our services;

-          Thông báo đến bạn những thay đổi quan trọng của “Website” và dịch vụ của chúng tôi;

-          Manage promotions, competitions, customer surveys and questionnaires;

-          Quản lý các chương trình khuyến mãi, khảo sát thị trường;

-          Check and verify your identity

-          Kiểm tra và xác minh danh tính của bạn

 

SCILAB VIETNAM will also use your contact details to communicate with you. SCILAB VIETNAM may use your information to send you offers and news about SCILAB products and services which it thinks may be of interest to you. SCILAB VIETNAM may contact you by post, email, telephone or fax for these purposes. 

SCILAB VIETNAM cũng sẽ sử dụng các thông tin này để gửi báo giá hay tin tức về các sản phẩm và dịch vụ của SCILAB mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm, qua đường bưu điện, thư điện tử, điện thoại hoặc fax.


Please note that there may be instances where it may be necessary for us to communicate with you, in any event, for administrative or operational reasons relating to our service. We may use and share anonymized information outside the SCILAB VIETNAM Company. However, we would like to reassure you that this never includes your personal information.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong trường hợp khẩn cấp vì những thủ tục hành chính hay hoạt động có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin ẩn danh ngoài phạm vi CÔNG TY SCILAB VIETNAM. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

 

Marketing Research 

Nghiên Cứu Thị Trường

 

Unless you indicate otherwise, we may contact you: 

Trong trường hợp bạn không biết, chúng tôi có thể liên hệ để:

 

-          with offers and information about SCILAB VIETNAM products or services

-          cung cấp các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của SCILAB VIETNAM

-          with offers and information about partners’ products or services

-          cung cấp các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của các đối tác

-          for customer research eg to help improve our services

-          ví dụ như làm khảo sát khách hàng giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình.

 

Disclosure and transfer of your information 

Bảo Mật Thông Tin

 

Your information will only be used internally by SCILAB VIETNAM. SCILAB VIETNAM will never disclose or pass your personal data to anyone else without your consent, except for any successors in title to our business authorized or required by law or to other companies who provide a service to us. We may also use and disclose information in aggregate (so that no individual customers are identified) for purpose of marketing, promotional, strategic development, research and customer care. 

Thông tin của bạn sẽ chỉ được sử dụng nội bộ trong SCILAB VIETNAM. Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tới bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ những người thừa kế quyền sở hữu việc kinh doanh của chúng tôi và được ủy quyền theo luật pháp. Chúng tôi cũng có thể sử dụng và tiết lộ thông tin tổ chức (không xác định được khách hàng cá nhân) nhằm mục đích tiếp thị, quảng bá, phát triển chiến lược, nghiên cứu và chăm sóc khách hàng.

 

Whenever we transfer personal information to party outside SCILAB VIETNAM, we will ensure that appropriate security measures are taken.

Bất cứ khi nào chúng tôi chuyển thông tin cá nhân cho một tổ chức không phải là SCILAB VIETNAM, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật thông tin thích hợp sẽ được thực hiện.

 

Accessing your information

Truy Cập Thông Tin

 

To obtain a copy of the information we hold about you, please contact our customer service at 028-62924561. Please confirm your Company name and any details to help us identify and locate your information. If any of the details are incorrect, let us know and we will amend them. 

Nếu bạn muốn có một bản sao thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số 028-6292-4561. Vui lòng xác nhận tên Công ty của bạn và bất kỳ các chi tiết nào để giúp chúng tôi xác định và đối chiếu thông tin. Nếu có thông tin nào không chính xác, hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ sửa đổi chúng.

 

Modification of the Privacy Policy 

Điều Chỉnh Chính Sách Bảo Mật

SCILAB VIETNAM reserves the right to amend this Privacy Policy any time without prior notice. You are responsible for regularly reviewing this Privacy Policy. Continued use of SCILAB VIETNAM Website shall constitute your consent to such changes. 

SCILAB có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét Chính sách Bảo mật này. Việc tiếp tục sử dụng trang web SCILAB VIETNAM sẽ đồng nghĩa với việc chấp thuận đối với những thay đổi của chúng tôi.

 

Contacting us 

Liên Hệ

If you have any order query, please e-mail us at info@scilab.vn.com or call our Customer Services at 028-62924561

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu đặt hàng nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử info@scilab.vn  hoặc gọi đến Bộ phận Dịch vụ Khách hàng theo số 028-6292-4561.